List all available journal templates

journals()

List available journals

Journal templates

ajs_article()

Austrian Journal of Statistics (AJS) format.

acm_article() acs_article() aea_article() agu_article() amq_article() ams_article() asa_article() arxiv_article() bioinformatics_article() biometrics_article() ctex_article() ctex() elsevier_article() frontiers_article() glossa_article() ims_article() jasa_article() lipics_article() jedm_article() mdpi_article() mnras_article() oup_article() peerj_article() pihph_article() plos_article() pnas_article() sage_article() sim_article() springer_article() tf_article()

R Markdown output formats for (journal) articles

copernicus_article() copernicus_journal_abbreviations()

Copernicus journals format.

ieee_article()

IEEE Transactions journal format.

joss_article()

Journal of Open Source Software (JOSS) format.

jss_article()

Journal of Statistical Software (JSS) format.

rjournal_article()

R Journal format.

rsos_article()

Royal Society Open Science journal format.

rss_article()

Royal Statistical Society Journal Format